آرشیو دسته: آئودی A3 e-tron

آئودی

AUDI A3E-TRON

آئودی A3 e-tron

آینده سبز است!امروزه خودروسازان بفکر آینده هستند پس باید امیدوار باشیم که آینده ای پاک  در انتظار خواهیم داشت. آئودی که این قضیه را بسیار جدی گرفته است در حال…